Japan
Atsugi City, Kanagawa
Atsugi City Dojo-JAPAN
Kyoshi Y. Maeshiro
Sensei Shinichi Saito