Humbo Dojo
Okinawa
NAKAZATO's KARATE & KOBUDO DOJO
Grand Master Hanshi JuDan NAKAZATO Shugoro
10th Degree Black Belt
NAHA, OKINAWA
JAPAN
Click on a picture to see a full size version.

Asato Dojo
Hanshi Eiryo Tamai
Gibo Karate Dojo
Hanshi Giyu Gibo
http://karate.gibopaint.com/
Gushichan Dojo
Hanshi Bunto Ifuku
Iha Dojo
Kyoshi Iha
Tamayama Karate Dojo
Kyoshi Masakazu Tamayama
Tokiwa Nakagusuku Dojo
Hanshi Mitsuharu Arakaki
Yaese Dojo
Hanshi Kenpo Kinjo
Yaeyama Shibu Dojo
Kyoshi Yukihiro Maeshiro
Yamashiro Dojo
Kyoshi Masanori Yamashiro